Voorgeschiedenis

In deze tijden van stikstof crisis, inkrimping van de veestapel, steeds meer regelgeving een boerderij runnen is niet niks. Tóch blijven ze op ERF-1 zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden en bestaansrecht. Sinds 2010 hebben vader en moeder Harry en Petra Bruins gewerkt aan een nieuwe manier van boeren. De droom was om op ERF-1 een nieuwe stal te bouwen die recht deed aan de wensen van deze tijd; goed voor de bodem, het dier, burger én boer. De verbinding die het bedrijf op bouwde door afzetten van eigen producten aan de consument in de regio maakte dat zoon Klaas-Jan en dochter Irene tóch enthousiast werden om thuis in het bedrijf aan het werk te gaan. Helaas strandde het idee om de nieuwe stal te bouwen door constant veranderende wetgeving en matige financierbaarheid op pachtgebied Kampereiland. Door gebrek aan ruimte stagneerde de ontwikkeling van ERF-1.

Lang is er gezocht naar een passende oplossing om zowel het melkveeals het zuivelbedrijf toekomstbestendig door te zetten op Erf-1. Nieuwbouw of verbouw om de bedrijven voldoende te faciliteren bleek een in veel varianten vaak een dure of niet optimale oplossing te zijn. Tot ERF-32 in beeld kwam. In eerste instantie was het ondenkbaar de melkveehouderij te verplaatsen naar ERF-32. Sinds 1432 is dat immers bedrijfsactiviteit op ERF-1. Toch went nu het idee dat de melkkoeien straks niet meer in de melkstal van ERF-1 zullen staan. Het oude erf is niet goed genoeg ingericht op de efficiënte manier van boeren van deze tijd. Hoe de melkrijder van coöperatie Eko Holland elke keer de melk op komt halen is een hele kunst in de smalle doorgang naar de melktank.

ERF-32: hier wordt met trots melk geproduceerd voor de zuivel van ERF-1

ERF-32 aan de Middendijk 1 op Kampereiland biedt een ruim erf met betere stallen voor het vee. De ruime huiskavel rondom het erf is inmiddels in omschakeling naar biologische landbouw. De verhuizing en omschakeling is een langlopend traject met veel regels dat begin dit jaar al van start ging. Het land zal tijd moeten hebben om met deze andere manier van boeren weer op productieniveau te komen, de ervaring van afgelopen jaren is geweest dat dit met de huidige monocultuur van hoofdzakelijk engels raaigras niet lukt. Daarom zullen de weide’s de komende jaren getransformeerd worden naar biodivers grasland waar je diverse soorten grassen, klavers, en kruiden zoals weegbree en paardebloemen vind. Gezond voor de koe, maar ook voor de bodem en het leven wat in zo een weide leeft zoals bijen, vlinders en andere insecten. Veel is nog pionierswerk maar het is een wijze van boeren waar bedrijfsopvolger Klaas-Jan achter staat en inmiddels steeds meer ervaring mee heeft gekregen.

Kampereiland is door de unieke verkaveling bij uitstek een gebied waar graslanden met melkveehouderij goed beheert kunnen worden. Een koe is daarmee een belangrijk dier in ons landschap en voedselsysteem. Hij maakt van gras dat voor ons geen waarde heeft heerlijk voedzaam melk en vlees. Daarnaast kan een koe zogenoemde ‘rust’ gewassen uit de akkerbouw benutten en de mest leveren die nodig is voor de productie van aardappel en groente in een akkerbouwgebied als de Noordoostpolder. Deze prachtige samenwerking tussen biologische veehouderij en akkerbouw zal aan de Middendijk meer aandacht krijgen in de vorm van uitwisseling van deze ‘rust gewassen’. Rustgewassen met gras en klavers of luzerne geven de bodem rust en tijd om te herstellen van een akkerbouw teelt. Daarnaast binden ze stikstof (N) en koolstof (CO2) uit de lucht die belangrijk zijn voor nieuwe akkerbouw teelten. Dit soort gewassen zijn een ontzettend goede kwaliteit voer voor een koe. De koe maakt van het gras mest die weer gebruikt kan worden voor de teelt van aardappels en groentes. Omdat de kwaliteit van het gras uit de noordoostpolder zo hoog is en wij uiteindelijk efficiënt het eiwit in gras (onderdeel van de stikstofkringloop) willen omzetten in melk zal vanaf volgend jaar een bescheiden hoeveelheid maïs aan de koeien gevoerd worden. Deze biologische maïs gaan wij zelf telen op Kampereiland. Na de teelt van maïs wordt het land weer ingezaaid met kruidenrijke grasmengsels. Voordeel is dat dit land versneld optimaal ingesteld is om op een optimale wijze bij te dragen aan gezond voedsel en een gezonde biodiversiteit.

ERF-1 zuivel- en educatieboerderij

Op ERF-1 zullen jongvee, vleesvee en mogelijk andere nieuwe landbouwhuisdieren aanwezig blijven. Waar er nu 70 melkkoeien grazen zullen volgend jaar 70 stuks jongvee in de weide lopen. Op ERF-1 is nu ruimte om de gebouwen te optimaliseren voor de productie van zuivel en kaas zoals vanouds onder biologische certificering en boerderijzuivel logo van de BBZ (Bond van Boerderijzuivelbereiders). De mogelijkheid om een gecertificeerde Boerenkaas (BOB) te produceren blijft eveneens bestaan. We vinden het belangrijk om te laten zien hoe ons voedsel wordt geproduceerd. Wat komt er bij kijken en welke keuzes worden er gemaakt. In gesprek gaan met de consument die een belangrijke schakel is in het voedselsysteem. Hoogste kwaliteit, laagste prijs garanties, daar geloven wij niet in. Je kunt immers niet voor een duppie op de eerste rij zitten. Op ERF-1 verwerken we de gezonde melk met veel passie tot smaakvolle eerlijke producten. Duurzaam geproduceerde gezonde voeding is van waarde voor eigen gezondheid en natuur. De producten zijn verkrijgbaar op ERF-1 (Mandjeswaardweg 6 te Kampen) op vrijdagmiddag 14:00-16:00 en zaterdagochtend 10:00-12:00. Daarnaast bij tal van adressen in de regio. Naast dagverse zuivel wordt er op ERF-1 ook Kamper Terp Kaas gemaakt en is het rundvlees van eigen runderen verkrijgbaar. Je kan bij ons terecht voor een rondleiding met familie of collega’s(op afspraak), boerderij educatie voor scholen en op ERF-1 is tevens een vergaderlocatie.